Munkavédelmi képviselő online továbbképzés

Create your free account now and get immediate access to 100s of online courses.

Képzésünk a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó, bejelentett képzési program.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000053

 

Képzés leírása:

  • távoktatási forma (online videó tananyagok, kiegészítő anyagok)
  • képzési idő:8 óra
  • tanúsítvány kiadása (eredményes teljesítés esetén)

A képzést sikeresen befejező hallgatók számára a Menedzser Praxis Kft. tanúsítványt állít ki, mely igazolja a Munkavédelmi Hatóság ellenőrzése során a végzettség megszerzését. Az online képzés tanúsítványát a képzés elvégzése után, a számla pénzügyi teljesítését követően elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésére.

 

Képzés díja:
32 000 Ft (áfa mentes) / fő

Számlázási adatok

Create your free account now and get immediate access to 100s of online courses.

Jelentkezők száma:

Jellege:

Tevékenységi kör:

Szeretnénk, ha levelünk mindenképp eljutna Önhöz, így javasoljuk, ellenőrizze megadott e-mail fiókjának spam mappáját is, és adja hozzá a küldő e-mail címet címjegyzékéhez.

Adatkezelés

  • Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.
  • Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése.
  • Az adatkezelés jogalapja egyrészt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatainak jogszabály által előírt kezelése, másrészt a fentieken túl a képző jogos érdeke a képzés megvalósíthatósága érdekében.
  • Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
  • Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
  • Képző Intézmény Résztvevő adatait a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli, amennyiben a résztvevő külön dokumentumon máshogy nem nyilatkozott kifejezett hozzájárulását adva az adatkezelésnek.
  • A Résztvevő Képző által nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármilyen változás bejelentésének elmulasztásából származó kárért, vagy hátrányért a Képzőt felelősség nem terheli.