Ki az a munkavédelmi képviselő?

A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. A megválasztott képviselő megbízatása 5 évre szól.


Hány főtől szükséges munkavédelmi képviselőt választani?

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.


Ki lehet munkavédelmi képviselő?

Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki − az újonnan alakult munkáltatót kivéve − legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik.


Ki nem lehet munkavédelmi képviselő?

Nem választható munkavédelmi képviselőnek az, aki munkáltatói jogot gyakorol (munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése), a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja illetve a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.


Ki lehet jelölni valakit képviselőnek?

Nem.

A munkavédelmi képviselők a munkavállalói érdekek képviseletében járnak el. Kijelölésüknek alapja a munkavállalók többségi támogatása, a beléjük vetett szakmai és emberi bizalom. Ezt biztosítják a szabályos választások, amelyek során felruházzák a leendő képviselőt azzal a jogkörrel, hogy a teljes közösség érdekében eljárjon.

A munkavédelmi képviselő választásra vonatkozó jogszabály

A választást a 2012. évi I. törvény (Mt.) üzemi tanács választására vonatkozó szabályai szerint kell lefolytatni.


Hogyan kell munkavédelmi képviselőt választani?

A választás menete címszavakban:

 • Megalakul a Választási és a Szavazatszedő bizottság
 • Elkészítik az ügyrendjüket, a választási szabályzatot és megtervezik a munkáltatóval történő egyeztetés tartalmát, állományi jegyzéket kér a munkáltatótól
 • Kihirdetik a választás időpontját; közzéteszik, hogy ki szavazhat, és kik azok, akik jelöltként indulhatnak a választáson; felhívják a dolgozókat a jelöltállításra
 • A dolgozók jelölnek általuk alkalmasnak ítélt személyeket, vagy bárki jelölheti önmagát is, ha megfelelő számú támogatót tud gyűjteni
 • A jelöltállítási időszak végén a Választási bizottság megvizsgálja a beérkezett jelöléseket, majd az érvényesen jelölt kollégák nyilatkoznak arról, hogy a jelölést elfogadják, és indulnak a választáson
 • A választás napján a Szavazatszedő bizottság kellő számú szavazólapot hitelesít, a szavazásra érkezőknek átad egy-egy példányt
 • Urnabontás után a szavazatok összesítése, jegyzőkönyvek kiállítása
 • Nyertes hirdetés, munkáltató értesítése
 • A teljes választási anyag átadása a megválasztott munkavédelmi képviselőnek

Mi a munkavédelmi képviselő feladata?

A munkavédelmi képviselő feladata a munkabiztonsági és a munkaegészségügyi feltételek megteremtésének elősegítése, a munkavállalók munkavédelmi szempontú érdekképviselete a munkáltató felé. FONTOS, hogy a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szaktevékenységet nem lát, hanem a munkavállalók érdekeit képviseli.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen:

 • a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
 • az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
 • a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlása keretében:

 • működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;
 • részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (Mvt. 8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;
 • tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
 • véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
 • az adatvédelmi előírások betartásával részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában.
 • indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
 • a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit. A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.

Amennyiben a munkáltató az Mvt. 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.


A munkáltatónak mennyire kell komolyan venni a munkavédelmi képviselő kezdeményezéseit?

A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie, vagy 8 napon belül válaszolnia kell. Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait – kivéve az azonnali intézkedést követelő esetben – írásban köteles közölni.


Milyen munkajogi védelme van a munkavédelmi képviselőnek?

A szabályosan megválasztott munkavédelmi képviselőt megilleti a felmondási védelem abban az esetben, ha a tevékenységét ténylegesen ellátta. A védelem a megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.


A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlásának biztosítására a munkáltatónak milyen kötelezettségei vannak?

 • a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
 • a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
 • a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

Megosztás

Facebook
Twitter
LinkedIn